مطالب این کتاب از دوره آموزشی »ثروتمند شدن به سبک زنانه« که برای اولین بار در ایران توسط امیر قنبری طراحی و برگزار شد اقتباس شده است. در حال حاضر هزینه شرکت در این دوره هفت میلیون تومان است، اما برای اینکه تمام بانوان بتوانند از محتویات این دوره به صورت غیرحضوری بهرهمند شوند این کتاب تهیه و چاپ شده است.
اگر خانمها رانندگی یاد گرفتند پولدار شدن هم یاد میگیرند. زمانی که برای اولین بار در ایران دوره »ثروتمند شدن به سبک زنانه« را طراحی کردم سراغ فعاالن حوزه آموزش رفتم، جمله باال را یکی از قدیمترین افراد در حوزه آموزش کشور به من گفت. این موضوع باعث شد بنده و بانوانی که در دورهها شرکت میکردند عزمشان را بیشتر جزم کنند تا به آن چیزی که میخواهند خیلی زود برسند. برای من هیچ تفاوتی ندارد شما در حال حاضر درآمد یا پولی دارید یا خیر، تنها چیزی که برای من اهمیت دارد ثروتمند شدن شماست. در تمام کتاب این موضوع را یاد خواهید گرفت که به راحتی میتوانید پول به دست آورید، مدیریت و زیادش کنید. چارچوب کلی این کتاب از کتابهای »زنان باهوش آخرش پولدار میشوند« نوشته دیوید باخ، »زن پولدار« نوشته کیم کیوساکی و »دختران مهربان پولدار نمیشوند« نوشته دکتر لوئیز فرانکل گرفته شده است؛ اما با توجه به اینکه خیلی از شرایطی که در آن کتابها گفته شده است در کشور ما به راحتی قابلاجرا نیست این کتاب پدید آمد تا بانوان ایرانی به راحتی بتوانند به خواستههای مالی خود برسند. بزرگترین وجه تمایز این کتاب با سایر کتابهای مشابه کاربردی بودن آن است. تمام روشهایی که در اینجا آمده است بارها و بارها توسط بانوان همین مرز و بوم به ورطه آزمون و خطا درآمده و ماحصلش به دست شما رسیده است. وجه تمایز دیگر این کتاب دستورالعملهای انتهای هر فصل است، شما میتوانید فقط با انجام همانها زندگی مالیتان را متحول سازید. چه کسانی میبایست این کتاب را مطالعه کنند؟ جواب واضح است، تمام بانوان. هیچ قید و شرطی هم وجود ندارد. تمام بانوان با هر سنی، شغلی، جایگاهی، تخصصی و … نیاز دارند که در مورد آینده مالی خود کاری انجام دهند. اگر هنوز باور ندارید که نیازمند به مطالب این کتاب هستید نگاهی به فصل اول بیندازید، در این فصل دالیل اینکه چرا یک زن باید پولدار شود را مطرح کردهام. پس از آن سروقت دالیلی میرویم که باعث میشود پولدار نشوید. نگران نباشید در فصل چهارم تمام راه و روشهای به دست آوردن پول را یاد خواهید گرفت. اگر در فکر ایجاد کسبوکار یا سرمایهگذاری هستید فصل چهارم تمام مهارتی را که نیاز دارید در اختیارتان قرار میدهد. در فصل پنجم نیز مهارت حفظ پول را یاد خواهید گرفت. زمان را از دست ندهید، اگر واقعاً از بیپولی خسته شدهاید و مدتها در فکر این بودید که چه کاری باید انجام دهید و قصد دارید طعم آزادی مالی را بچشید همین اآلن مطالعه این کتاب را شروع کنید. به دنیای ثروتمند شدن به سبک زنانه خوش آمدید.

نظرات

متوسط امتیازات

0
21,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0