پکیج کوچک

$ 39

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
وسریع

پکیج متوسط

$ 57

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج بزرگ

$ 99

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج اول

$ 50

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج دوم

$ 75

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج سوم

$ 100

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج کوچک

$ 39

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج متوسط

$ 57

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج بزرگ

$ 99

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج اول

$ 50

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج دوم

$ 75

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج سوم

$ 100

30 GB
طراحی تمیز

1
دیتابیس

20
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع