پکیج کوچک

$ ۳۹

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
وسریع

پکیج متوسط

$ ۵۷

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج بزرگ

$ ۹۹

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج اول

$ ۵۰

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج دوم

$ ۷۵

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج سوم

$ ۱۰۰

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج کوچک

$ ۳۹

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج متوسط

$ ۵۷

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج بزرگ

$ ۹۹

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج اول

$ ۵۰

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج دوم

$ ۷۵

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع

پکیج سوم

$ ۱۰۰

۳۰ GB
طراحی تمیز

۱
دیتابیس

۲۰
کاربران

چند
منظورهسبک
و سریع